SMIKKEL KOK

Algemene voorwaarden Smikkel Kok

**Algemene Voorwaarden Smikkel Kok**

 

1. **Definities**

   - *Smikkel Kok*: De onderneming die zich bezighoudt met het bereiden en leveren van maaltijden en gerechten aan klanten.
   - *Klant*: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een abonnement heeft afgesloten bij Smikkel Kok voor de levering van maaltijden en gerechten.

2. **Abonnement en Levering**

   2.1 Door het afsluiten van een abonnement gaat de klant een overeenkomst aan met Smikkel Kok waarbij de klant minimaal 4 keer per maand een gerecht of maaltijd ontvangt.

   2.2 Standaard heeft elke klant een vaste dag van de week voor levering, maar de klant heeft de mogelijkheid om maandelijks keuzes te maken betreft welke maaltijd, welke dag(en), en de keuze tussen vegetarisch, vlees of vis.

   2.3 De klant kan ervoor kiezen om wekelijks of maandelijks exacte producten of dagen te selecteren, waardoor de vaste leveringsdag kan worden gewijzigd naar de zelfgekozen dagen.

3. **Facturering en Betaling**

   3.1 De kosten van het abonnement worden maandelijks in rekening gebracht.

   3.2 Betaling dient voorafgaand aan de levering plaats te vinden.

   3.3 Bij niet-tijdige betaling behoudt Smikkel Kok het recht om de levering op te schorten of het abonnement te beëindigen.

4. **Wijzigingen en Annuleringen**

   4.1 De klant kan wijzigingen aanbrengen in de gemaakte keuzes tot een bepaalde deadline, zoals aangegeven door Smikkel Kok.

   4.2 Annulering van het abonnement is mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn, zoals vermeld in de overeenkomst.

5. **Lunches en Catering**

   5.1 Smikkel Kok biedt ook de mogelijkheid om lunches en catering te verzorgen voor evenementen en bijeenkomsten. De voorwaarden hiervoor worden apart besproken en vastgelegd in overeenstemming met de klant.

6. **Aansprakelijkheid**

   6.1 Smikkel Kok is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verkeerd gebruik of bewaren van geleverde producten.

   6.2 Smikkel Kok is niet aansprakelijk voor allergische reacties die kunnen ontstaan door consumptie van de geleverde maaltijden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele allergieën door te geven.

7. **Privacy**

   7.1 Persoonlijke gegevens van klanten worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met betrekking tot de dienstverlening van Smikkel Kok.

8. **Slotbepalingen**

   8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

   8.2 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Smikkel Kok gevestigd is.

Door het afsluiten van een abonnement bij Smikkel Kok verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.